Tarih : 16.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 97895701-155[2017/483]-52670

Tarih: 16.01.2019

Konu : Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … San. ve Tic. A.Ş.nin … Finansman Türk A.Ş.’den kullandığı krediden kaynaklanan borcunu ödeyememesi nedeni ile … Finansman Türk A.Ş.’nin bu krediden kaynaklanan alacağını icradaki fer'ileri ile birlikte şirketinize devretmek istediği, bu kapsamda şirketiniz ile … Finansman Türk A.Ş. arasında düzenlenen "Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesi" başlıklı kağıdın damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiş olup, damga vergisinden istisna edilen kağıtların sayıldığı (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünde yer alan (23) ve (30) numaralı fıkraları 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesiyle aşağıdaki şekilde,

(23) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)

(30) Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin devrine ve temlikine istisna hükmü tanınmış olmasına rağmen, aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun (30) numaralı fıkrasında ise finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların devrine, teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhleri kapsamakta olup, finansman şirketlerince kullandırılan kredilerden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenlenen kağıtların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, … Finansman Türk A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen 25/9/2017 tarihli Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/30 numaralı fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.