Tarih : 28.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı   : 45404237-155[17-197] – 19725

Tarih: 28.01.2019

Konu : Kredinin teminatı olarak alınmış taşınmazlardaki ipotek hakkının, yapılan ödeme nispetinde kefile temlikine ilişkin olarak düzenlenen temlik sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Bankası A.Ş. … Organize Sanayi Şubesi ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen …/8/2016 tarihli … Kredi Sözleşmesi'nden bankanın doğmuş kredi alacağının bu krediye müteselsil kefaletiniz dolayısıyla tarafınızca bankaya ödenmiş olması nedeniyle, kredi alacağına bağlı teminatların tarafınıza devredilmesine ilişkin olarak banka ile aranızda düzenlenen …/10/2017 tarihli "Temlik Sözleşmesi"nin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değişik (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler" başlıklı dördüncü bölümün 9 uncu maddesinin (7) numaralı fıkrasında, ”6728 sayılı Kanunun 29/c-5 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun ”IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında yer alan ”ve geri ödenmelerine” ibaresi ”, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu fıkra hükmü, ”23. Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç). " halini almıştır. Buna göre, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandırdıkları kredilerin devrine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu krediden doğan alacakların temlikine ilişkin düzenledikleri kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır." açıklamaları yer almaktadır.

Özelge talep formunuz eki …/…/2017 tarihli "Temlik Sözleşmesi"nin, bankanın müşteriye kullandırdığı kredinin teminatı olarak … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Parselde bulunan taşınmaz üzerindeki …/8/2016 tarihli ve … No.lu … TL bedelli ipotek hakkı ile … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel, … No.lu bağımsız bölümde bulunan taşınmaz üzerindeki …/…/2017 tarihli ve … yevmiye No.lu … TL bedelli ipotek hakkının kefaletiniz dolayısıyla yapmış olduğunuz … TL'lik ödeme nispetinde tarafınıza temlikine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, … Bankası A.Ş. … Organize Sanayi Şubesi tarafından … Ltd. Şti.'ye kullandırılan kredinin teminatı olarak alınmış taşınmazlar üzerindeki ipotek hakkının, yapılan ödeme nispetinde tarafınıza temlikine ilişkin olarak düzenlenen "Temlik Sözleşmesi"nin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.