Tarih : 08.02.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130[Özelge]-125671

Tarih: 08.02.2019

Konu: Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetlerin istisna kapsamında olup olmayacağı.

İlgi: 07/03/2017 tarih 278024 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü işiyle iştigal ettiğinizi belirterek bu faaliyetiniz çerçevesinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesi kapsamında deniz ve hava limanlarında yüklerin ve konteynerlerin yüklenmesi ve indirilmesi gibi alınan hizmetlerin müşterilerinize yansıtılması işleminde, söz konusu hizmetlerin KDV Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında mı yoksa aynı Kanunun 13/b maddesi kapsamında mı değerlendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 

-13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu, 

-14/1 inci maddesinde ise transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğu

hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce sunulan uluslararası taşımacılık hizmeti kapsamında Şirketinizce başka firmalardan alınan deniz ve hava limanlarında yüklerin ve konteynerlerin gemilere yüklenmesi ve indirilmesi gibi hizmetlerin (KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında istisna olan) Şirketiniz tarafından sunulan uluslararası taşımacılık organizasyonu kapsamında yapılan giderler olması ve Şirketinizce sunulan hizmetin KDV Kanununun 14 üncü maddesine göre uluslararası taşımacılık kapsamında bulunması kaydıyla, Şirketinizce düzenlenecek faturada KDV Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında KDV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.