Tarih : 29.01.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı: 84974990-130[KDV-1/İ/01-2018/08]-E.39495

Tarih: 29.01.2019

Konu: Lisanslı depoculuk hizmetinde kira destekleme ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu.

İlgi: 26/01/2018 tarih ve 106454 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Şirketinizce, ürünlerini lisanslı depolara bırakan müşterilere/mudilere ürünün mülkiyetini temsil eden Elekronik Ürün Senedi (ELÜS) düzenlendiği,

- 2014/6849 ve 2017/11093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında ilgili Bakanlık tarafından lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği ödemesi yapıldığı,

- Lisanslı depoya ürün teslim eden ve adına ELÜS düzenlenen malın mülkiyetinin mudilerde olduğu, depolama hizmetinin de kira sözleşmesi yapılan mudilere verildiği, ürünün sahibi olmayan ilgili Bakanlığa herhangi bir depolama hizmeti verilmediği

belirtilerek, ilgili mevzuata göre yapılan kira desteği ödemesi için ilgili Bakanlığa fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile kira destek bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

1) Vergi Usul Kanunu Yönünden:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, lisanslı depolarınızda muhafaza edilen ürünler nedeniyle Şirketinize yapılacak kira destekleme ödemeleri için, Şirketiniz tarafından depolama hizmetinin verildiği müşteriler/mudiler adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

2) Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler…" hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 56 ncı maddesinde ise; "Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat aşağıda yazılı unsurlardan terekküp eder:

1. Evvelki yıllardan devredilenler de dâhil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (Primler, risturnlar ve benzerleri dâhil);

…" hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda; ilgili Bakanlık tarafından "kira destekleme ödemeleri" adı altında yapılan ödemelerde, depolama hizmetinin verildiği müşteri/mudilerin, ticari kazanç mükellefleri veya zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilmekte olan mükellefler olmaları halinde, bu ödemelerin mükellefler nezdinde hasılat sayılmak suretiyle verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerine dâhil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, depolama hizmetinin verildiği müşteri/mudilerin zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen mükellefler olmaları halinde ise söz konusu ödemelerin beyana konu edilmeyeceği tabiidir.

3) Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 4 üncü maddesinde hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-20 nci maddesinde ise, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından müşteri/mudilere verilen depolama hizmetine ilişkin bedelin bir kısmının ilgili Bakanlık tarafından kira desteği ödemesi olarak doğrudan hesaplarınıza aktarılması suretiyle karşılanması halinde, bu destek ödemeleri için Şirketiniz tarafından depolama hizmetinin verildiği müşteri/mudiler adına fatura düzenlenmesi ve genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.