Tarih : 11.03.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı: 16700543-125[17-515-113]-16830

Tarih: 11.03.2019

Konu: Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgi: İlgide kayıtlı talep formunuzda, şirketinizin her türlü tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını ve toptan veya perakende ticaretini yapmanın yanında, arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak, kat karşılığı arsa almak, parsellemek suretiyle satmak, takas etmek, kat karşılığı inşaat yapmak ve kat karşılığı taşınmazlar vermek gibi inşaat faaliyetleri ile iştigal ettiği, şirketinizin sermayesinin … tarihinde ….-TL, … tarihinde ise ...- TL artırıldığı ve artırılan sermayenin tamamının ortaklar tarafından nakden ödendiği, artırılan bu sermayenin büyük bir kısmı ile iki adet arsa satın alındığı, söz konusu arsalar üzerinde işyerleri ve konutlar yapılıp satılacağı, artırılan bu nakit sermaye nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesinde yer alan indirimden, 26.06.2015 tarihli ve 2015/7910 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen %50 genel indirim oranında yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

"Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddeyle verilen yetkiye istinaden çıkartılan 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendiyle, arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı %0 olarak belirlenmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 10.6.4.2.4. bölümünde de; "Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, şirketinizin Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan hükümler ile konuya ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.6. Sermaye artırımında indirim" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, nakden artırılan sermayenize ilişkin olarak indirimden faydalanmanız mümkün olup nakden artırılan sermayenin arsaların satın alınmasında kullanılan kısmına ilişkin indirim oranının %0 olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.