Tarih : 03.04.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-125.05-E.6232

Tarih: 03.04.2019

Konu: Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.

İlgi: İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, Şirketinizin sahip olduğu … Gemileri ile elektrik enerjisi üretimi ve satışı yaptığı, yabancı ülkelerde anlaşma yapılarak, sahip olduğunuz … Gemisinin bu ülkede uygun limana bağlanarak elektrik üretimi ve satışının yapıldığı veya yabancı ülkelerle elektrik üretim ve satışına ilişkin sözleşmenin başka bir grup firması veya yabancı firma tarafından yapıldığı ve bu firmalar ile de şirketiniz arasında … Sözleşmesi kapsamında … Gemilerinin işletildiği belirtilerek, Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı … Gemilerinin yabancı ülkelerle anlaşma yapılarak, yabancı ülkedeki uygun bir limana bağlanarak elektrik üretimi, enerji çevrimi ve satışının yapılması veya … Sözleşmesi kapsamında işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

4490 sayılı Kanunun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;

"Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

a) (Değişik: 20/8/2016-6745/47 md.) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri,

...

ı) (Ek: 20/8/2016-6745/47 md.) Özel maksatlı ve özel yapılı gemi: Tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını,

ifade eder."

hükümlerine yer verilmiş, aynı Kanunun "Mali Hükümler" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna" başlıklı bölümünde konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin "5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı" başlıklı bölümünde ise;

"...

Bu istisna, gerçek ve tüzel kişilerin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde ettikleri kazançları ile sınırlıdır. Ancak, Türkiye'de inşa edilen gemi ve yatlarda anılan Sicile kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir.

...

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların otel veya restoran işletmeciliğinden (yüzer otel veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu istisnalardan yararlandırılması mümkün değildir."

açıklamaları yer almaktadır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve ... . ... .2018 tarihinde düzenlenen Türk Uluslararası Gemi Sicili Gemi Tasdiknamesinde, gemi cinsi enerji üretim ve çevrim gemisi olan ... isimli geminin, Türk Uluslararası Gemi Siciline ... numarası ile tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı … Gemisinin yabancı ülkelerle anlaşma yapılarak, ilgili ülkedeki uygun bir limana bağlanarak elektrik üretimi, enerji çevrimi ve satışının yapılması veya … Sözleşmesi kapsamında işletilmesi faaliyetinden elde edilen kazançların söz konusu istisnadan yararlandırılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.