Tarih : 04.02.2019
Yayın Dönemi : Mayıs 2019

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 85550353-135[2018/3]-E.2624

Tarih: 04.02.2019

Konu: Alındığı tarihte ÖTV kapsamında olmayan Soğuk Çayların bayilere teslimi aşamasında faturada gösterilen ÖTV nin malın fiyatına yansıyıp yansımayacağı hk.

İlgi: 11.01.2018 tarih ve E.1982 sayılı yazınız eki özelge talep formu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 1/1/2018 tarihinden itibaren teslimi ÖTV'nin konusuna alınan ve "soğuk çay" olarak adlandırılan malın, teşekkülünüz tarafından imalatçı firmalardan "………" markası adı altında satın alınarak bayiler aracılığıyla nihai tüketicilere sunulmakta olduğundan bahisle,  2017 yılına ilişkin stoklarınızdan devreden ve imalatçısından alındığı tarihte ÖTV kapsamında bulunmayan soğuk çaylar ile imalatçılar tarafından 2018 yılında teşekkülünüze teslimi yapılan/yapılacak soğuk çayların teşekkülünüzce bayilere teslimi aşamasında ÖTV yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı ve bu malların teşekkülünüze teslimine ilişkin satış faturasında gösterilen ÖTV tutarının malın maliyetine yansıtılıp yansıtılmayacağı konularında Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu ve bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmediği,

- (4/1-a) maddesinde, ÖTV mükellefinin, Kanuna ekli (III) listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu

 hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun, 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 75 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline 22.02 tarife pozisyonunda yer alan "Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)" mallar eklenmiş, bu mallardan 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların tamamı, söz konusu G.T.İ.P. numaraları dışındakilerin ise "yalnız ambalajlanmış olanları ve/veya toptan teslime konu edilenleri" ÖTV'nin kapsamına dahil edilmiş; doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler parantez içi hükümle ÖTV'nin kapsamı dışında tutulmuştur.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "(III) Sayılı Listenin Kapsamı" başlıklı (I/A/2) bölümünde,

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, "… 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu edilen; meyve nektarları, meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler"in yer aldığı,

- (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen toptan teslimden maksadın, teslimi yapılan içeceklerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi olduğu, bunlar dışındakilere yapılan teslimin perakende teslim sayılacağı, içeceğin ticari amaçla satılmak ya da işletmede kullanılmak üzere ithalinin de toptan teslim olarak kabul edildiği,

- (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen ambalajlanmış içecekten maksadın, 26/1/2017 tarihli ve 29960 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ö) bendinde tanımı yapılan şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edilen içecek olduğu

belirtilmiş olup, soğuk kahve (çay) imalatçısı tarafından toptan veya ambalajlanmış olarak perakende satışa konu edilen soğuk kahve (çay) içeceğinin ÖTV'ye tabi olduğu aynı bölümde yer verilen örnek ile açıklanmıştır.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin 22.02 G.T.İ.P. numarası kapsamında bulunan ve "………" markası adı altında tedarikçi firmalar tarafından imal edilerek teşekkülünüze ambalajlı ve/veya toptan şekilde teslim edildiği anlaşılan soğuk çaylar nedeniyle teşekkülünüzün ÖTV uygulaması yönünden herhangi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır. Ancak, bayilere veya tüketim noktalarına teslim edilen soğuk çayın doğrudan teşekkülünüz tarafından imal edilmesi veya imalatçısından dökme olarak alınan soğuk çayın teşekkülünüzce ambalajlanmak suretiyle teslime konu edilmesi halinde, teşekkülünüz adına ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesi ve bu mallar için ÖTV beyan edilmesi gerektiği açıktır.

1/1/2018 tarihinden önce teşekkülünüze teslim edilen ve bu tarihten sonra teşekkülünüzce bayilere veya tüketim noktalarına teslim edilen mallar için teşekkülünüzce ÖTV hesaplanmasına  gerek bulunmadığı tabiidir.

Diğer taraftan, 1/1/2018 tarihini takip eden dönemde imalatçı firmalardan satın alınan soğuk çayın teslim faturasında gösterilen ÖTV tutarının, bu malların maliyet bedeline dahil edilmesinde ÖTV mevzuatına aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.