Tarih : 01.03.2019
Yayın Dönemi : Mayıs 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-180[28]-E.4242

Tarih: 01.03.2019

Konu : Banka müşterilerinin diğer banka ATM'sini kullanması nedeniyle diğer bankaya aktarılan komisyonların BSMV matrahının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı

İlgi : 05/03/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bankanız ile karşı banka arasında akdedilen sözleşme uyarınca, bankanız müşterilerinin bankanız kartları ile karşı bankanın ATM'sinden para çekmeleri halinde, müşterilerden tahsil edilen komisyonun %85'inin karşı bankaya aktarıldığı, %15'inin bankanız lehine kaldığı belirtilerek bankanız müşterilerinden tahsil edilen ve önceden anlaşılan oranlara istinaden diğer bankalarla paylaşılan komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) matrahının hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, bankaların ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanuna göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; 31 inci maddesinde ise BSMV'nin matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olacağı ve vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, başka banka ATM'sinden para çekilmesi işlemine ilişkin hesaplanıp işlem başına ilgili bankaya aktarılan komisyon tutarının, işlem anında ortaya çıkması ve tutarının net bir şekilde hesaplanabilmesi kaydıyla, bankanız müşterilerinin bankanız kartları ile başka banka ATM'lerinden para çekmeleri nedeniyle tahsil edilen komisyon tutarlarından, sözleşmede belirlenen oranlarda diğer bankaya aktarılan komisyon tutarları düşüldükten sonra bankanız lehine kalan tutarlar üzerinden BSMV hesaplanması mümkündür. Ayrıca, kendisine komisyon aktarılan bankanın, aktarılan komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplaması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.