Tarih : 08.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 49327596-125.05.03[KVK.ÖZ.2018.61]-E.124272
 
Tarih: 08.07.2019

Konu: Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi
 
İlgi: 23/10/2018 tarih ve 750475 sayılı özelge talep formunuz.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Antalya Serbest Bölgesinde kurulu şirketinizde tekne imalatı işi yapmakta olduğunuzu, yaptığınız tekne imalatının tamamını yurt dışındaki müşterileriniz için yaptığınızı, 2017 yılında başlayıp 17.08.2018 tarihinde tamamlanan tekneyi aynı tarihte yurt dışına sattığınızı ve başkaca tekne imalatınız olmadığı için tecil işlemini teknenin satış tarihinden itibaren sona erdirdiğiniz belirtilerek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 1 ve 2 Sıra No.lu Genel Tebliğinde yer alan gelir vergisi istisnasından yararlanmak üzere verilmesi gereken YMM Raporunun verilme süresi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 Bilindiği üzere, 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen ve 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü maddesinde;

"Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;
 ...

b) (6772 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük 24.02.2017)Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye (703 Sayılı KHK'nın 192 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir."

hükmüne yer verilmiştir.

Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin 3.7.1. Raporun Konusu ve İbraz Süreleri başlıklı bölümünde;

"Mükellefler, istisna uygulamasına ilişkin olarak yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen faaliyet raporlarını en geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın şubat ayının  15 inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren mükellefler ise, söz konusu raporları faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

Bu bölümde belirtilen YMM raporlarının süresi içerisinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin, mükellefler veya YMM'ler tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre bu Tebliğde belirlenen sürelerin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir."

şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre; Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere uygulanacak gelir vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde; yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla %85 şartını gerçekleştiren mükelleflerin, söz konusu raporları faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edecekleri belirtildiğinden, şirketinizce üretilen ürünün tamamının 17.08.2018 tarihinde satılmış olması dolayısıyla, söz konusu YMM raporunun 15.10.2018 günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi vermiş olduğunuz vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.