Tarih : 09.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 49327596-120.03[GVK.ÖZ.2019.16]-E.125695
 
Tarih: 09.07.2019

Konu: Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişiye yapılan ödemelerde tevkifat.

İlgi: 21/01/2019 tarihli ve 30282 evrak kayıtlı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve … Asliye Ticaret Mahkemesinin …  tarihli ve E.No: … sayılı kararının incelenmesinden,  … Limited Şirketi ile … Limited Şirketi tarafından konkordato kararı alındığı, adı geçen Mahkeme tarafından … ve … ile birlikte geçici komiser olarak görevlendirildiğiniz ve davacı Şirketler tarafından ayrı ayrı olmak üzere aylık 5.000 TL ücret ödemesine karar verildiği, verilen karar uyarınca görev süresi içerisinde mahkemelerce ödeme yapılma aşamasında vergi kesintisi yapılarak hesabınıza yatırıldığı belirtilerek, konkordato komiserlerine yapılacak aylık ödemelerden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kesintinin Şirket tarafından mı yoksa Mahkeme tarafından mı yapılacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkralarında;  kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, söz konusu maddelerde bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde ise hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden, 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 96 ncı maddesinde, "Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben  yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder" denilmiş, 98 inci maddede "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar" hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;

285 inci maddesinde, "Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir." hükmüne,

"Geçici mühlet" başlıklı 287 inci maddesinde, " (Değişik: 28/2/2018-7101/15 md.)Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

..........

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. (Ek cümle:6/12/2018-7155/14 md.) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir. 290 ıncı madde bu konuda kıyasen uygulanır.

..........." hükmüne

yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik" te konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Öte yandan, … Asliye Ticaret Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı kararında. "…....4- Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların sunmuş oldukları tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçiçi komiser olarak …, SMMM …, ve İcra İflas Uzmanı … 'ın görevlendirilmelerine,

Geçici komiserlere ayrı ayrı aylık 5.000,00 er TL ücret takdirine, ilk ay için komiser ücretlerinin yukarıda belirtildiği gibi konkordato gider avansı içerisinde davacılar tarafından yatırılmasına, sonraki aylar için her ayın en geç 23 üncü günü mesai bitimine kadar geçici komiser ücretlerinin davacılar tarafından Mahkeme veznesine depo edilmesine, aksi takdirde geçici mühlet kararının ve tedbirlerin kaldırılacağının ihtarına... hükmedilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre,  konkordatonun başarıya ulaşması için mahkeme tarafından geçici komiser (konkordato komiseri) olarak görevlendirilenlere bu faaliyetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, … Asliye Ticaret Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı kararına istinaden mahkeme veznesi aracı kılınmak suretiyle  tarafınıza yapılan ödemelerin, davacı şirketler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 86, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında, tevkifata tabi tutulmak suretiyle ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.