Tarih : 19.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 38418978-120[61-19/1]-E.242898
 
Tarik: 19.07.2019
 
Konu: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması hk
 
İlgi: 14.12.2018 tarihli özelge talep formunuz

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 21 inci maddesi kapsamında işe alınan personelden dolayı gelir vergisi sopajı teşvikinden yararlandığınız belirtilerek, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate almanız gereken gelir vergisi oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen  Geçici 21 inci maddesinde; "Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir...." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalara 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin "Uygulamanın esasları Başlıklı" 10 uncu maddesinde "(1) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.

(2) 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi kapsamında muhtasar beyanname/ muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında ve teşvikten yararlanılan yılda uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.

..." açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  "Asgari geçim indirimi" başlıklı 32 inci maddesinde;

"Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

..." hükmüne yer verilmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21 inci madde uyarınca, teşvik kapsamında muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2018 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecektir.

Buna göre, 2018 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının, prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden kümülatif vergi matrahı esas alınarak hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı teşvik olarak dikkate alınacak olup, bu tutarın verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi gerekmektedir.

Örneğin, 2018 yılı Eylül ayında istihdam edilmeye başlanan ve 6.635 TL brüt ücret alan ve ilave istihdama ilişkin tüm şartları taşıyan bekâr çocuksuz bir hizmet erbabının, 2018 yılının Kasım ayında yararlanacağı teşvik tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık Brüt Ücret Tutarı 6.635,00 TL

Aylık Vergi Matrahı [6.635-(6.635x%15*)] 5.639,75 TL

2018 Yılı Kasım Ayında Hesaplanan Vergi 951,93 TL

2018 Yılı Kasım Ayında Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi** 258,76 TL

Asgari Geçim İndirimi ( Bekar çocuksuz) 152,21 TL

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (258,76-152,21=) 106,55 TL

Bu İşçi için Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [(951,93-(106,55+152,21)=]  693,17 TL

*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15

**2018 yılı Eylül ayında işe başlayan asgari ücretlinin Kasım ayı için hesaplanan gelir vergisi

Dolayısıyla, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında; 2018 yılı Eylül ayında işe başlayan bir asgari ücretlinin Kasım ayı için kümülatif gelir vergisi matrahının vergi tarifesinin birinci dilimine girmesi nedeniyle, Kasım ayı safi ücreti üzerinden %15 oranında hesaplanan gelir vergisinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.