Tarih : 28.05.2019
Yayın Dönemi : Haziran 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.453356

Tarih: 28.05.2019

Konu: Bankaya ödenen komisyonların rezervasyon yapılan otellere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, internet üzerinden online otel rezervasyon hizmeti işi ile iştigal ettiğiniz, kurduğunuz sistem üzerinden bankanın güvenli ödeme sayfası aracılığıyla müşterilerden rezervasyon bedellerini kredi kartı ile tahsil ettiğiniz, tahsil edilen tutarın %15 lik kısmının şirketinize kalan %85 lik kısmın ise ilgili otellere ait olduğu, %15 lik komisyon tutarları için otellere komisyon faturası düzenlendiği, bankaların rezervasyon bedelleri üzerinde %2.49 oranında tahsil ettiği kredi kartı tahsilat komisyon bedellerinin bir kısmının otellerden tahsil edildiği belirtilerek bankaların tahsil ettiği komisyon bedellerinin bir kısmının otellere yansıtılmasının katma değer vergisi (KDV)'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) kapsamına giren işlemlerin KDV den istisna olduğu,

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

24/b maddesinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin matraha dahil olan unsurlardan olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Genel olarak kredi kartı sistemi, kredi kartını çıkaran bankanın, kredi kartı kabul eden iş yerlerine, kredi kartı sahibi kişilerin yapmış oldukları alış veriş bedellerini ödemeyi garanti eden bir müessesedir.

Kredi kartı uygulamasında kartı veren bankanın geliri, kart sahiplerinden aldığı giriş veya üyelik aidatları yanında esasen kendilerine alış veriş bedellerini ödemeyi garanti ettikleri iş yerlerinden alış veriş bedelleri üzerinden aldıkları komisyonlar oluşturmaktadır. Bu komisyon ise üye işyerlerine müşteri temin etme ve müşterinin yaptığı alış veriş bedelini ödemeyi taahhüt etme ve ödeme hizmetinin karşılığını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, bankaların satıcılardan almış oldukları hizmet bedelleri, komisyonlar, faiz gibi gelirler BSMV ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, kredi kartı ile yapılan satışlarda vade farkı ve banka komisyonları dahil malın toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, internet üzerinden yapılan otel rezervasyonlarına ilişkin sanal postan yapılan işlemler sebebiyle bankaların talep ettiği ve şirketinizce ödenen BSMV'ye tabi komisyon tutarlarının otellere herhangi bir bedel eklenmeksizin aynen yansıtılması işlemi masraf aktarımı mahiyetinde olduğundan KDV ye tabi olmayacaktır.
 

Bilgi edinilmesini rica ederim.