Tarih : 27.05.2019
Yayın Dönemi : Haziran 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gemir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.448415

Tarih: 27.05.2019

Konu :Gümrük antreposu ve geçici depolama yerlerinin kiralanması işleminde KDV

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan ve gümrüklü sahalarda bulunan gümrük antreposu ve geçici depolama yerlerinin, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'e (SHY-33B) istinaden çalışma ruhsatı olanlara kiralama hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemlerinin KDV'den istisna olduğu,

17/4-ö maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.14. Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler " başlıklı bölümünde;

"Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre, vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, (17/4-ö) maddesine göre ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV'den müstesnadır.

...

Örnek 2: Gümrüklü sahada işletme belgesi bulunan antrepo işleticisinden yapılacak olan antrepo kiralama işlemi 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

..." açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan ve gümrüklü sahalarda bulunan gümrük antreposu ve geçici depolama yerlerinin kiralanması işlemi KDV Kanununun 17/4-o maddesi kapsamında değerlendirilememekte olup, bu işlem genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.