Tarih : 24.05.2019
Yayın Dönemi : Haziran 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.443525

Tarih: 24.05.2019

Konu :OGS/HGS işlem bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV hesaplama

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin yolcu transfer işi ile iştigal ettiği, transferleri gerçekleştirdiğiniz araçlara banka veya PTT kanalıyla OGS/HGS yüklemesi yaptığınız belirterek yükleme bedelleri üzerinden iç yüzde ile katma değer vergisi (KDV) hesaplanarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1'inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

29/1'inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin indirilebileceği,

29/3'üncü maddesinde, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı,

34/2'nci maddesinde ise, KDV'nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketinizin banka veya PTT kanalıyla yaptığı OGS/HGS yüklemeleri için dekont veya dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartıyla düzenlenen ekstrelerde yer alan işlem bedeline KDV tutarının da dahil tahsil edilmiş olması halinde, dekont veya ekstrenin düzenlendiği dönemde işlem bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak KDV'nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.