Tarih : 22.05.2019
Yayın Dönemi : Haziran 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.432523

Tarih: 22.05.2019

Konu: Araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere alınan araçların alımında ödenen KDV'nin iade işlemine konu edilip edilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sürücüsü ile birlikte özel araç (otomobil, limuzin vb.) kiralama faaliyeti şeklinde uber hizmeti verdiğiniz belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz kapsamında aldığınız araçlara ilişkin ödenen katma değer vergisi (KDV)'nin iade işlemine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin nakden veya mahsuben iade edileceği,

30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV'nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği,

hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Kararname eki (I) sayılı listenin 9'uncu sırasına göre TGTC'nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde %1, KDV Kanununun 30'uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyiminin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV'ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması" başlıklı bölümünde; 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği, indirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV'den istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin bu bölüm kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "5.10. Araçların Tesliminde Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, araç kiralama faaliyetinizde kullanmak üzere aldığınız binek otomobillerin alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, özel araç (otomobil, limuzin vb.) kiralama faaliyeti şeklinde vermiş olduğunuz uber hizmetinin %18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmekte olup, söz konusu KDV'nin Kanunun 29/2 nci maddesi kapsamında iadesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.