Tarih : 04.02.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155[2018/210]-E.108370

Tarih: 04.02.2019

Konu: Süre uzatımına ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz (borç alan) ile Alman ortağı … şirketi (borç veren) arasında …/…/2015 tarihinde … EURO bedelli ve 3 yıl süreli geri ödemeye dayanan borç sözleşmesinin düzenlendiği ve damga vergisinin ödendiği, …/…/2018 tarihinde ise ek sözleşme düzenlendiği söz konusu ek sözleşme ile ilk sözleşmenin borç ödeme süresinin 3 yıl uzatıldığı, asıl sözleşmenin diğer tüm hükümlerinin geçerliliğini koruduğu, bedelle ilgili hiçbir ibareye yer verilmediği belirtilerek ek protokolün damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinde, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, mukavelename sürelerinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan … ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "…/…/2015 Tarihli Borç Sözleşmesine Ek Mutabakat" başlıklı kağıdın incelenmesinden, borcun geri ödeme süresinin Borç Sözleşmesinde öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 (üç) yıl süre için uzatılacağı, bu Ek Mutabakat ile değişiklik yapılan hususlar dışında Borç Sözleşmesinin bütün hükümlerinin aynen geçerliliğini koruyacağı ibarelerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Buna göre, …/…/2018 tarihli "…/…/2015 Tarihli Borç Sözleşmesine Ek Mutabakat" başlıklı kağıdın, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği, ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.