Tarih : 05.02.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı : 37009108-155[2017-E.390634] - 12724

Tarih: 05/02/2019

Konu: Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup-olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden, … Konut Yapı Kooperatifi ile şirketiniz arasında "… İşleri Taşeron Sözleşmesi" düzenlendiği belirtilerek, söz konusu sözleşmeye 13/03/2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden sıfır nispetinde damga vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; mükerrer 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, Bakanlar Kurulunun, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise kâğıt türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (1) numaralı bendinde, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; 6824 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen (15) numaralı bendinde ise, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15/03/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/03/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Belediye Başkanlığı ile … Konut Yapı Kooperatifi arasında …/…/2010 tarihinde … Noterliği nezdinde "Düzenleme Şeklinde … İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi" imzalandığı ve … Konut Yapı Kooperatifi ile şirketiniz arasında …/…/2017 tarihinde "… İşleri Taşeron Sözleşmesi" imzalandığı anlaşılmıştır.

Buna göre, … Konut Yapı Kooperatifi ile şirketiniz aranızda düzenlenen "… İşleri Taşeron Sözleşmesi"nin …/…/2010 tarihli "Düzenleme Şeklinde … Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi" ile ilgili olduğunun ilgili belediyeden alınacak bir yazıyla tevsik edilmesi halinde, söz konusu taşeron sözleşmesine 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 fıkrası hükmü gereğince damga vergisi nispetinin "0" sıfır olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.