Tarih : 05.02.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01.01[836]-E.45027

Tarih: 05/02/2019

Konu: Uygunluk belgesinin damga vergisi

İlgi (b)'de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz ile … Tedarik Merkezi Komutanlığı arasında …/…/2017 tarihinde düzenlenen …/… sayılı "Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi" konusu "… Tedariki" işi ile ilgili olarak sözleşme eki Teknik Şartname kapsamında düzenlediğiniz "Uygunluk Belgesi"nin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan "Uygunluk Belgesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, … Tedarik Merkezi Komutanlığının ihtiyacı için …/…/2017 tarih ve …/… no.lu sözleşme eki Teknik Şartname maddeleri kapsamında Müdürlüğünüz tarafından üretimi yapılan … adet "…" sözleşme kapsamında idari şartnamedeki mevcut tüm hususlara uygunluğuna yönelik düzenlendiği, herhangi bir taahhüt içermediği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar arasında yer almayan ve mahiyeti itibarıyla da bu kağıtlar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayan "Uygunluk Belgesi" başlıklı kağıdın, damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.