Tarih : 05.02.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.03.01[189]-E.45026

Tarih: 05/02/2019

Konu : Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formuzun incelenmesinden, şirketiniz ile … Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. arasında imzalanan "… Güvenlik Ekipmanı Tedarik Sözleşmesi"ne Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Katılım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde (6728 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişmeden önceki hali), döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmış olup söz konusu maddenin uygulaması Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından birlikte yürütülmektedir.

Söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde

"3.2.2 Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.3      Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Savunma Sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.4    (3.2.2) ve (3.2.3) bentlerinde belirtilen firmalara, yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri" döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Mezkur Tebliğin "4. Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

"4.1. (31.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde îşleme îzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye başlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b.) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir." denilmektedir.

İlgi dilekçeniz ekinde yer alan ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce firmanız adına düzenlenen …/…/2016 tarih ve … sayılı Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin, 2008/6 sayılı Tebliğin (6/3-b-3) fıkrası uyarınca düzenlendiği, söz konusu fıkranın ise, (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.4) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, IPA Çerçeve Anlaşmasının damga vergisi ile ilgili 26/2-g maddesinde, "AT Sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde damga vergisine veya tescil harcına veya eş etkili diğer herhangi bir yükümlülüğe tâbi olmayacaktır. Bu muafiyet tedarik sözleşmeleri hariç AT Sözleşmeleri kapsamındaki işlemler ve ilgili ödeme emirlerine de uygulanacaktır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu Anlaşmanın vergi istisnalarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen ve 08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin "4.7.2.1 Damga Vergisi İstisnasının Uygulanması" başlıklı bölümünde ise "Avrupa Birliği veya Türkiye ile Avrupa Birliği ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile AT Yüklenicisi arasında imzalanan ve bu Tebliğin 3.5 numaralı bölümünde tanımlanan AT Sözleşmesi, damga vergisinden istisna tutulacaktır. Buna göre, Avrupa Topluluğu veya Türkiye veya hibe yararlanıcısı tarafından imzalanan ve bir faaliyetin, muhtemel ortak finansmanını da içerecek şekilde, IPA çerçevesinde finanse edilmesini sağlayan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan her türlü belge damga vergisinden istisna tutulacaktır. Ancak, AT Yüklenicisi ile tedarikçi arasında düzenlenen tedarik sözleşmesi damga vergisi istisnasından yararlanamayacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğin, "3- Tanımlar" bölümünde "tedarik sözleşmesi", "AT Yüklenicisi ile Tedarikçi arasında AT Sözleşmesi kapsamındaki mal, hizmet ve işlerin tedariki amacıyla imzalanan sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, AT Yüklenicisi … ile şirketiniz arasında imzalanan "… Güvenlik Ekipmanı Tedarik Sözleşmesi" için IPA Çerçeve Anlaşmasının 26/2-g maddesi kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, özelge talep konusu tedarik sözleşmesinin şirketiniz ile (1) Seri No.lu tebliğin (3.2.2) ve (3.2.3) bentlerinde belirtilen firmalar arasında düzenlenmiş olması ve her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunması halinde, bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması kaydıyla söz konusu sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.