Tarih : 04.03.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.01.01[4142]-E.72338

Tarih: 04.03.2019

Konu : Yatırım Teşvik Belgesinin Sözleşme imzalandıktan sonra alınması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçeniz ile eklerinin incelenmesinden, işveren olarak şirketiniz ile birlikte … ile yüklenici olarak … A.Ş. arasında …/6/2017 tarihinde düzenlenen "… Projeleri İçin Mühendislik, Ekipman, Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi"ne konu iş ile ilgili olarak şirketiniz adına düzenlenen …/…/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi gereği söz konusu sözleşme için damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile eklenen (43) numaralı fıkrada, "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar" damga vergisinden istisna edilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından şirketiniz adına "Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı" konusunda …/…/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği, belgede yer alan toplam yatırım tutarının … TL olduğu, sözleşmenin tarafı olan diğer şirketler adına düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi ibraz edilmediği, … A. Ş. ile imzalanan "… Projeleri İçin Mühendislik, Ekipman, Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi"nin yatırım teşvik belgesinin düzenlenme tarihinden önce …/…/2017 tarihinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, "… Projeleri İçin Mühendislik, Ekipman, Tedarik, Kurulum ve İşletmeye Alma Sözleşmesi"nin Ekonomi Bakanlığından alınan …/…/2018 tarihli Yatırım Teşvik Belgesinden önce düzenlendiği, ayrıca diğer işveren şirketler adına düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi ibraz edilmediği hususları dikkate alındığında, söz konusu sözleşmeye 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.