Tarih : 24.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.602765

Tarih: 24.07.2019

Konu: DİİB rejimi kapsamında ithal edilen ürünlerin üretim sürecinde oluşan hurda ve atıkların (ikincil işlem görmüş ürün) serbest dolaşıma girmesi

İlgi (a), (b) ve (ç) de kayıtlı özelge talep formunda, cam elyaf, polyester ve dolgu malzemesi kullanarak üretimi gerçekleştirilen Flowtite lisansı ile cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boru ve her türlü bağlantı parçası ile menhol ve tankların yurt içi ve yurt dışı satışının yapıldığı, üretim sürecinde ana ham madde olan cam elyafın önemli bir kısmının 2015/D1-02435 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edildiği, ithal edilen hammaddelerden ürettilen CTP borunun (cam elyaf takviyeli)  DİİB kapsamında ihraç edildiği,

Üretim prosesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri olmayan ve termoset yapıları nedeniyle geri dönüşüm yoluyla tekrar üretime girmesi teknik olarak mümkün olmayan CPT Boru hurda ve atıkların (ikincil işlem görmüş ürün) Erenköy Gümrük Müdürlüğü tarafından 25.07.2016 tarih ve 16341200IM131381 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edildiği,

belirtilerek söz konusu hurda ve atıkların (ikincil işlem görmüş) katma değer vergisi (KDV)'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetleri KDV'ye tabi olduğu,

29/1'inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin indirilebileceği

Geçici 17 nci maddesinde ise, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği,

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından DİİB rejimi kapsamında ithal edilen cam elyaf takviyeli CPT boru üretimi sırasında ortaya çıkan, ekonomik değeri olmayan ve termoset yapıları nedeniyle geri dönüşüm yoluyla tekrar üretime girmesi teknik olarak mümkün olmayan hurda ve atıkların (ikincil işlem görmüş) serbest dolaşıma girmesi için ilgili Gümrük Müdürlüğüne KDV ödenmesi gerekmekte olup, DİİB kapsamında ithal edilen ürünlerle ilgili ikincil işlem görmüş ürünler için ödenecek KDV'nin KDV Kanunun 29 uncu maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.