Tarih : 25.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV -ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.607932

Tarih: 25.07.2019

Konu: Serbest bölge içinde bulunan firmalara yapılan hazır beton teslimlerinin KDV mevzuatı yönünden durumu


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; serbest bölgelere yapılan hazır beton teslimlerinin ihracat olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

11/1-a maddesinde; ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

12/1 inci maddesinde; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması gerektiği,

17/4-ı maddesinde; serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinin KDV'den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.9.) bölümünde yer alan "Örnek 3: Hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi, KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında "hizmet" olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurt içinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV'ye tabi olacaktır." şeklindeki düzenleme 6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda; yurt içinden serbest bölgelere hazır beton gönderilmesinin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a kapsamında ihracat teslimi olarak değerlendirilerek KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.