Tarih : 16.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-120[Mük.121-2018/20-719]-E.52725
 
Tarih: 16.07.2019

Konu: Sigorta acentelerinde GVK mükerrer 121 inci madde uygulaması

İlgi: İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sigorta acenteliği faaliyetiyle iştigal eden şirketinizin, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan %5 oranındaki vergi indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde, "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir…" hükmü yer almaktadır.

301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “3. Vergi indiriminden yararlanacak olanlar” başlıklı bölümünde, “Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

 

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

 

- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri

yararlanabileceklerdir.” açıklamasına yer verilmiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “(1) Bu Kanunda geçen;

… 

m) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

p) Sigorta şirketi: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını,

 

ifade eder.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, sigorta acenteliği faaliyetiyle iştigal eden ve sigorta veya reasürans şirketi olmayan şirketinizin, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan şartları sağlaması durumunda, anılan madde kapsamında vergi indiriminden faydalanması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.