Tarih : 16.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 49327596-125.06[KVK.2017.ÖZ.18] - 129908

Tarih: 16.07.2019

Konu: Kurum Kazancının Tespiti

İlgi:...

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin bir anonim şirketin tüzel kişi ortağı olduğu bu şirketten aldığınız borç nedeniyle anonim şirketin, ortaklardan alacaklar hesabında yer alan tutarı 6736 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak kanunen kabul edilmeyen gider yazılmak suretiyle kapattığı, ancak şirketinizin ortaklara borçlar hesabında yer alan aynı tutarlı borcun söz konusu şirketle olan cari mutabakatı açısından nasıl kapatılacağına ilişkin ilgili Kanun ve Tebliğde herhangi bir bilgiye rastlanamadığı belirtilerek ne şekilde işlem yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleriyle uygulamaya konulan "Tek Düzen Hesap Planında" yer alan "67 Olağan Dışı Gelir ve Karlar"; işletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışından elde edilen karlar ile olağandışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karların yer aldığı hesap grubu olarak tanımlanmıştır. Bu durumda diğer olağan dışı gelir ve karlar tahakkuk ettikçe bu grupta yer alan 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına alacak kaydedilecek ve söz konusu hesap dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılacaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; ortağı olduğunuz anonim şirketin, şirketinize verdiği borca ilişkin 6736 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunarak kayıtlarını düzeltmesi durumunda, beyan edilen söz konusu tutarın, borcu alan şirketiniz tarafından kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmekte olup söz konusu tutarın "331 Ortaklara Borçlar" hesabından çıkarılarak "679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" hesabına kaydedilmesi ve kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.