Tarih : 12.07.2019
Yayın Dönemi : Ağustos 2019

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 21253973-125-8161

Tarih: 12.07.2019

Konu: İndirimli kurumlar vergisi ve oranı

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ekonomi Bakanlığından almış olduğunuz toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %40 ve vergi indirim oranı %80 olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenizin bulunduğu, Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek bu yatırım teşvik belgenizi revize ettirdiğiniz ve firmanıza toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %35 ve vergi indirim oranı %80 olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ve tamamlama vizesinin yapıldığı belirtilerek indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında hangi yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,

"(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

 

..."

         

hükmüne yer verilmiştir.

 

Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgenizin Ekonomi Bakanlığına yapmış olduğunuz müracaatlar neticesinde … tarihli ve … sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın lehte olan hükümlerinden yararlandırılacak şekilde revize edilerek … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesinin düzenlendiği ve bu yatırım teşvik belgesinde toplam yatırım tutarının … TL'den … TL'ye çıkarıldığı, yatırıma katkı oranının ise %40'tan %35 düşürüldüğü görülmektedir.

 

Konu hakkında Ekonomi Bakanlığının görüşü istenilmiş ve anılan Bakanlıktan alınan … tarihli ve … sayılı yazıda; yapılan inceleme neticesinde, indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında gerçekleşen değerler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmış olan … tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan toplam yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının esas alınması gerektiği bildirilmiştir.

 

Buna göre, söz konusu yatırımınız kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamaları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisinden yararlanırken, Ekonomi Bakanlığına müracaatınız üzerine revize edilerek düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmış olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenizde yer alan toplam yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.