Tarih : 18.07.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 49327596-120[GVK.ÖZ.2019.79]-E.132717

Tarih: 18.07.2019

Konu : Yeniden İnşa Edilen Riskli Yapının Satışında DeğerArtış Kazancı 
    
İlgi : 11/07/2019 tarih ve 299985 evrak kayıtlı özelgetalebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talepformunda, 1989 yılında edindiğiniz gayrimenkulünüzü 2016 yılında kentseldönüşüm kapsamında yenilediğinizi (yıkılıp yeni bina yapılmış olduğunu) veiskanını ise 2017 yılında aldığınızı, söz konusu gayrimenkulü satmakistediğinizi belirterek, satış yaptığınız zaman değer artış kazancıhesaplamasında hangi tarihin esas alınması gerektiği hususunda Başkanlığımızgörüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir VergisiKanununun "Değer Artışı Kazançları" başlıklı Mükerrer80'inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların eldençıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

...

6. İktisap şekli ne olursaolsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birincifıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usuldevergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil)ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasındandoğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsisettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmışsayılır.).

Bu maddede geçen"elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması,bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarakkonulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında eldeedilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınınelden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 14.800 (305 Seri No'luGelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için belirlenen tutar) Türk Lirasıgelir vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan anılan KanununMükerrer 81'inci maddesinin birinci fıkrasında, değer artışında safi kazancın,elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsiledilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve haklarınmaliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesindekalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağıhükme bağlanmış olup, son fıkrasında ise;

 "Mal ve haklarınelden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, eldençıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenentoptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şukadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerindeolması şarttır."

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 4721 sayılı TürkMedeni Kanununun 704 ve 705’inci maddelerine göre taşınmaz mülkiyetininkonusuna giren gayrimenkulün mülkiyetinin kazanılması, tapuya tescilledoğacağından iktisap tarihi olarak, tapu tescil tarihinin esas alınmasıgerekir.

Yukarıda yer alan hüküm veaçıklamalar uyarınca, 1989 yılında iktisap ettiğiniz ancak 6306 sayılı Kanunkapsamında (kentsel dönüşüm) riskli yapı olarak belirlenmesi nedeniyle yıkılangayrimenkulünüzün yerine yeniden yaptırarak teslim aldığınız gayrimenkulünadınıza tescil edilmesi işlemi yeni bir iktisap olarak kabul edilecektir.

Bu çerçevede, yeniyapılan gayrimenkulün adınıza tapuya tescil edildiği tarihten itibaren beş yıliçinde satılması halinde, satıştan doğan kazancın, Gelir VergisiKanununun Mükerrer 80 inci maddesi hükümlerine göre değer artışı kazancı olarakvergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.