Tarih : 23.08.2019
Yayın Dönemi : Kasım 2019

T.C.KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 35831311-010.01-E.13055

 Tarih: 23.08.2019

 Konu: E-Faturada birim fiyatının KDV dahil olarak belirtilmesi

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; … toptan ve perakende sektöründe ticari faaliyetinizi sürdürdüğünüz, e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında "birim fiyat" alanında malın birim fiyatının KDV dahil olarak gösterilmesinde Vergi Usul Kanununa aykırı bir durumun söz konusu olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229, 230, 231 ve 232 nci maddelerinde, faturanın tanımı, şekli ve nizamı ile fatura kullanma mecburiyetinde (fatura vermek ve almak zorunda) olanlara dair hükümlere yer verilmiş olup, söz konusu 230 uncu maddenin 4 üncü bendinde faturada malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarına yer verilmesi zorunlu bulunmaktadır.

 

Mezkur Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında da Maliye Bakanlığının elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu, Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bakanlığımıza tanınan bu yetki çerçevesinde; yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete'de, 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ise 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıkça ifade edilmiştir.

 

Bu bağlamda, e-Fatura uygulamasına GİB Portal yöntemi ile dahil olunmuş olması durumunda, uyumlu bir muhasebe yazılım programı üzerinde, belirtilen şekilde (faturaya konu mal ve hizmetlerin birim fiyat, tutar ve toplam tutar bilgilerinin KDV dahil olarak yer verilmek suretiyle) fatura düzenleyip "yükleme modülü" ile e-Fatura Portal sistemi üzerinden e-Fatura sistemine aktarılarak; e-Fatura uygulamasına "kendi bilgi işlem sisteminin entegrasyonu" veya "özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığı" yöntemlerinden biri ile uygulamaya dahil olunmuş olması durumunda ise, kullanılmakta olan fatura oluşturma yazılımının imkan vermesi halinde belirtilen şekilde e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura düzenlenmesinde, e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamaları açısından teknik bir engel bulunmamaktadır.

 

Bunun yanı sıra, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

- (1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

- 20 nci maddesinde de teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlem karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

 

hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-5.3. Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü" başlıklı bölümünde;

 

- Perakende satış yapanlar ile hizmet ifa eden KDV mükelleflerinin, işlemlerine ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV'yi ayrıca göstermeyebileceği, bu durumda bedelin vergi dahil tek tutar olarak ifade edilmiş olacağı, ancak belgede "KDV DAHİLDİR" ibareli bir şerh bulunacağı,

 

- Farklı vergi oranına tabi işlemleri bulunan mükellefler tarafından düzenlenen belgelerde mal ve hizmetlerin vergi oranları itibariyle ayrı toplamlar olarak ifade edileceği, her toplamın yanına vergi oranı belirtilmek suretiyle "% … KDV DAHİLDİR" şerhi konulacağı,

 

- Toptan satış yapan veya imalat işi ile uğraşan mükelleflerin, bu satışlarına ilişkin olarak düzenleyecekleri fatura ve benzeri belgelerde KDV'yi ayrıca göstermeye mecbur oldukları, toptan satışları yanında perakende satışları da bulunan mükelleflerin, toptan satışlarında vergiyi ayrıca gösterecekleri, perakende satışlarında ise yukarıda belirtilen esaslara göre işlem yapacakları

 

düzenlenmiştir.

 

Buna göre, toptan satış veya imalat işleriniz için düzenleyeceğiniz e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında satışı yapılan mal veya hizmetlere ilişkin birim fiyatların KDV hariç olarak gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederim.