Tarih : 24.12.2019
Yayın Dönemi : Ocak 2020

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1145730

Tarih: 24.12.2019

Konu: Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhit firmaya tesliminde KDV istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; oluklu koli ambalaj imalatı işi ile iştigal ettiğiniz, Şirketiniz tarafından 2005 takvim yılında satın alınarak şirket aktifine kaydedilen ...... ilçesi, ...... Mah. 2715 ada, 1 parselde kayıtlı arsanın, kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında konut ve iş yeri inşa edilmek üzere müteahhit firmaya devredileceği belirtilerek; söz konusu arsa tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

2/1 inci maddesinde, teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

2/5 inci maddesinde, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu ve bu kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılacağı,

17/4-r maddesinde ise, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve tesliminin KDV'den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması" başlıklı bölümünde;

"Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmektedir.

...

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.

İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlerde uygulanır. Bağış, hibe şeklinde yapılan devir ve teslimler istisna kapsamı dışındadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; ana faaliyet konusu oluklu koli ambalaj imalatı işi olan Şirketiniz tarafından 2005 takvim yılında satın alınarak şirket aktifine kaydedilen arsanın, kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde müteahhit firmaya tesliminde, arsanın en az 2 tam yıl aktifinizde kayıtlı olması ve arsa alım satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmemesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi kaydıyla KDV istisnasının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.