Tarih : 31.12.2019
Yayın Dönemi : Ocak 2020

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-E.1168662

Tarih: 31.12.2019

Konu: KDV'den istisna tutulan jeneratör motoru teslimlerine ilişkin düzenlenen ciro primi faturalarında KDV durumu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 16/1-c maddesi kapsamında istisna tutulan jeneratör motoru teslimlerinize ilişkin olarak alıcı firmalar tarafından düzenlenen ciro primi faturalarında ürünlerin ithal edilerek millileştirildiği göz önünde bulundurularak KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

2 nci maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcıya veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerini uygulandığı malların tesliminin KDV den istisna edildiği,

20 nci maddesinin birinci fıkrasında, teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-6.1) bölümünde;

''Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.''

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, belli bir dönem sonunda veya belirli bir ciroya ulaşılması halinde hesaplanacak ciro primi faturalarında teslime konu ürünlerin tabi olduğu KDV oranı uygulanması gerekmektedir. Ancak, KDV Kanununun 16/1-c maddesi kapsamında istisna olan teslimlerinize ilişkin olarak hesaplanan ciro primi için ayrıca KDV hesaplanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.