Tarih : 10.11.2020
Yayın Dönemi : Aralık 2020

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 38418978-125[30-20/6-İ-]-E.301359

Tarih: 10.11.2020

Konu: Japonya'da yerleşik şirkete ödenecek olan komisyon ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgi :

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-Merkez ofisi Avrupa'da bulunan Japonya'da yerleşik ………… firmasının Kurumunuzdan CPS-M (İlaç ham maddesi olarak kullanılan morfin) temin ettiği,

-Söz konusu firma ham madde teminini, ithalat ve lojistik gibi işlemlerini, Japonya'da yerleşik ………….. firması vasıtasıyla gerçekleştirdiği, ancak iki firma arasında pazarlama ve dağıtım vs. anlaşması bulunmadığı,

-Aracı firma olan ……… firmasının komisyon ödemesinin ise Kurumunuz tarafından  yapıldığı

belirtilerek, Kurumunuzca ………… firmasına yapılan komisyon ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun birinci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır. Anılan maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun iş yeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançların kurum kazancı olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların anılan fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahahkuk ettirenler tarafından %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış ancak ticari kazanç (Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesinde belirtilen esaslara göre Türkiye'de yapılan birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri hariç olmak üzere) niteliğindeki ödemelerden vergi kesintisi yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 01/01/1995 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Söz konusu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında,

"1.Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Akit Devlette, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir"

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Japonya mukimi şirketin verdiği hizmetler karşılığında elde ettiği kazancın Türkiye'de vergilendirilmesi için kazancın Türkiye'de bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda vergilendirme Japonya'da yapılacaktır.

Anlaşmanın 5 inci maddesinde hangi hallerde diğer Devlette bir işyeri oluşup oluşmayacağı düzenlenmiştir. Bir örneği ekli anılan madde kapsamında Türkiye'de bir işyeri bulunmaması koşuluyla Japonya'da yerleşik ……….. firmasına doğrudan doğruya komisyon ödemesi yapılması durumunda vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.