Tarih : 10.11.2020
Yayın Dönemi : Kasım 2020

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 18008620-120[2018-720-34]-E.97693

Tarih: 10.11.2020

Konu: 5746 sayılı Kanunda sayılan Ar-Ge, tasarım ve rekabet öncesi işbirliği projelerinden herhangi birinin kapsamına girmeyen bir projede çalışan personelin gelir stopajı teşvikinden yararlanamayacağı hk.

İlgi: 04/05/2018 tarihli ve 132322 sayılı özelge talep formunuz.

Mersin Üniversitesi Projeler ve Araştırmalar Koordinatörlüğünce hazırlanan ve uygulayıcı birim olan Teknoloji Transferleri Ofisinde destek personeli olarak çalışmakta iken Kalkınma Bakanlığının desteklediği ve Çukurova Kalkınma Ajansının proje yürütücülüğünü yaptığı, … projesinde görevlendirildiğinizi belirterek, söz konusu göreviniz karşılığında elde ettiğiniz ücret gelirinizin, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına girip girmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde;

"Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre" vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun; "Amaç ve kapsam" başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Bu Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve tekno girişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar." hükmüne,

"Tanımlar" başlıklı  2 nci maddesinde; "(1) Bu Kanunun uygulamasında;

…

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri,

g) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

…

h) Destek personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli,

…

ifade eder." hükmüne

"İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları" başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan (6676 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin b bendi ile eklenen parantez içi hüküm Yürürlük; 01.03.2016) Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanbeşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır..." hükmüne,

yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde, gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesinde de, "31/12/2023 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı ve diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta ve asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra işveren tarafından, çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisi muhtasar beyanname ile beyan edilmekte ve söz konusu vergilerin; doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni, verilen muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle işveren lehine terkin edilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … projesinin, 5746 sayılı Kanunda sayılan Ar-Ge, tasarım ve rekabet öncesi işbirliği projelerinden herhangi birinin kapsamına girmemesi nedeniyle, söz konusu projede çalışmanız karşılığı elde etmiş olduğunuz ücret gelirinizin; gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp 193 sayılı Kanunun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.