Tarih : 04.11.2020
Yayın Dönemi : Kasım 2020

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 60938891-120.04.01[GVK: 3-1]-E.40793

Tarih: 04.11.2020

Konu: Serbest meslek erbabının kendisine ait yemek bedelini gider yazıp yazamayacağı.

İlgi: 13/03/2020 tarih ve 24227 Evrak kayıt sayılı Özelge Talep Formunuz. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebecilik faaliyetiniz nedeniyle gelir  vergisi mükellefi  olduğunuzu,  mesleğinizi  personel  çalıştırmaksızın  tek  başınıza icra ettiğinizi, mesai saatleri içerisinde işyerinizde yediğiniz yemek bedelinin, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak  indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde;

"Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.

Yine,  aynı Kanunun  "Mesleki Giderler"  başlıklı 68 inci maddesinde de; "Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir.

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)

 

..." hükmü yer almaktadır.

 

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre; mesleğinizi icra ettiğiniz mesai saatleri içerisinde işyerinde yediğiniz yemek bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderler kapsamında mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.