Tarih : 06.11.2020
Yayın Dönemi : Kasım 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-120[89-2020/295]-E.821888

Tarih: 06.11.2020

Konu: Mesleki yayın niteliğinde olmayan kitap, dergi, roman vb. için ödenen bedellerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı hk.

İlgi: 05/03/2020 tarih ve 879210 evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu belirterek, almış olduğunuz kültürel kitaplar, roman, dergi gibi harcamalarınızı Gelir Vergisi Kanununun 89/2 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek mesleki giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (6) numaralı bendinde ise alınan mesleki yayınlar için ödenen bedellerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun  "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, mesleki yayın niteliğinde bulunmayan ve serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmayan kitap, dergi ve romanlar için yaptığınız harcamaların, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

Aynı şekilde, aldığınız kültürel kitap, dergi ve roman için yaptığınız harcamaların, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.