Tarih : 05.05.2020
Yayın Dönemi : Haziran 2020

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-125[30-2018/4]-E.352679

Tarih: 05.05.2020

Konu: İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı

 

İlgi:

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; iktisadi işletmesi bulunmayan derneğinizin psikoloji alanında faaliyet yürüttüğü, derneğiniz adına yayımlanan İngilizce bir dergi için üyelerinizce hazırlanan makalelerin, İngiltere merkezli bir yayıncı kuruluş tarafından şekilsel olarak düzenlenip derneğiniz adına internet ortamında yayımlandığı ve bu derginin kağıt ortamında basımının söz konusu olmadığı belirtilerek, İngiltere mukimi yayıncı kuruluşça kesilen hizmet faturasına karşılık yapılan ödemelerden kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette verginin mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.

 

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılması öngörülmüş ve kesinti oranları 03/02/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Ancak, anılan maddede, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla yapılan ödemeler hariç, ticari kazanç kapsamındaki ödemeler üzerinden tevkifat yapılmasına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Öte yandan, 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın ticari kazanca ilişkin 7 nci maddesine göre, bir İngiltere mukimi teşebbüs Türkiye'de yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça bu teşebbüsün kazancı yalnız İngiltere'de vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs Türkiye'de yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa, kazanç Türkiye'de işyerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. İşyerinin tanımı ise Anlaşmanın 5 inci maddesinde yapılmış olup İngiltere mukimi teşebbüsün hangi koşullarda Türkiye'de bir işyerine sahip olacağı ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, İngiltere mukimi firma Türkiye'de yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadığı sürece elde edeceği gelir üzerinden Türkiye'nin vergi alma hakkı olmayacaktır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, derneğiniz adına yayımlanan İngilizce bir dergi için hazırlanan makalelerin İngiltere merkezli bir yayıncı kuruluş tarafından şekilsel olarak düzenlenip derneğiniz adına internet ortamında yayımlanması faaliyeti, ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğinden, bu hizmet karşılığında İngiltere mukimi firmaya yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.