Tarih : 13.02.2020
Yayın Dönemi : Mart 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

  

Sayı: 35672403-010.01[125-06-2020]-E.14492 

Tarih: 13.02.2020

Konu: İhraç edilen ürünlerin fiili tesliminin gerçekleştiği dönemde Kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin tetkikinden; .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ..... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, siparişe bağlı olarak spiral kaynaklı çelik boru üretimi yaparak iç ve dış piyasaya satışını yapmakta olduğunuz, sipariş konusu ürünlerin alıcısı tarafından kalite kontrolü yapıldıktan sonra fiili tesliminin gerçekleştirildiği, başka bir deyişle malın fiili teslimi gümrük beyannamesinin kapandığı tarihten sonra mümkün olduğu belirtilerek, her ne kadar gümrük beyannamesi kapanmış olsa dahi, sipariş konusu ihracını yaptığınız ürünlerin alıcısı tarafından kalite kontrolü yapılıp fiili teslimin gerçekleştiği dönemde kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış bulunmaktadır. Bu esas dikkate alındığında, bir gelir veya gider unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

Yurtdışındaki alıcının satış akdine konu olan malı satıcının Türkiye'deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağını satış akdinde belirlenmiş olması halinde, satıcının belirtilen işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu gelirin bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirileceği tabiidir.

 

Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye'deki işyerinde teslim alınması hariç olmak üzere, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.