Tarih : 21.04.2020
Yayın Dönemi : Mayıs 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 76464994-130[KDV.2017.203] - 74894

Tarih: 21.04.2020

Konu: TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında hizmet alımında KDV.

İlgi: 11/10/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalıştığınız, Kurumunuzun TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleri de yürüttüğü ve proje bütçelerinin Kurum bütçesinden bağımsız olarak yürütüldüğü, proje bütçesinin yatırılabilmesi için Defterdarlık kanalı ile Ziraat Bankasında projeye özel hesap açıldığı ve proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından bu hesaba yatırıldığı ve harcamaların da bu özel hesaptan karşılandığı belirtilerek;

- Söz konusu proje harcamalarının AR-GE harcaması kapsamında değerlendirilip, hizmet alımlarının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmayacağı, 

- KDV'den istisna olmaması durumunda harcamalar üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, 

- KDV tevkizatı yapmanızın gerekmesi halinde nasıl beyan edeceğiniz 

konularında Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun,

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

- 4 üncü maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

- 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

- "Beyan" başlıklı (1/C-2.1.1.1) bölümünde;

"Genel bütçeli idareler, tevkif ettikleri KDV için sorumlu sıfatıyla beyanname vermezler, tevkif edilen KDV doğrudan bunların muhasebe birimlerince gelir kaydedilir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması halinde tevkif edilen KDV, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir."

-"Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1) bölümünde;

"Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

...

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir..."

ifadelerine yer verilmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.2)  bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve söz konusu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Enstitünüzün Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki "TÜBİTAK 214 O 003 No.lu Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi" projesinin yürütülmesine yönelik olarak yapacağı hizmet alımları genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacak olup, alımlara ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan karşılanması söz konusu olduğundan hizmet türüne göre Tebliğde belirlenen oranda tevkif edilen KDV'nin 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.