Tarih : 14.05.2020
Yayın Dönemi : Ağustos 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 90792880-155[189]-E.135349
 
Tarih: 14.05.2020

Konu: Yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; şirketiniz ile … Ticaret A.Ş. arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen ":… Sözleşmesi" başlıklı kağıda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı ile Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi sahibi kurumuzun mevcut belgeye istinaden damga vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olup olmadığı ayrıca, bu belgenin kapatılması sırasında sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünler, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6'da sayılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz adına (Mülga) Ekonomi Bakanlığınca 2018/… sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi düzenlendiği, … Ticaret A.Ş. ile şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "… Sözleşmesi"nin konusunun US-97 sınıflandırmasına göre … koduna girdiğinin belirtildiği, sözleşmenin 2 nci maddesinde, işbu sözleşmenin yüklenici tarafından, …'ye, sözleşme hükümlerine göre ürünlerin ve dokümanların teslimi, hizmetlerin ifası ile tarafların yükümlülüklerini kapsadığı; (3.1.1.) maddesinde, ana sözleşmenin … ile … arasında …/…/2018 tarihinde imzalanan "… Sözleşme" yi ifade ettiği, (3.1.37) maddesinde ise, yüklenicinin … Ticaret A.Ş. olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, söz konusu fıkrada yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlara  istisna tanındığı dikkate alındığında, … Ticaret A.Ş.'nin bu ürünlerin imalatçısı olduğunun ve şirketiniz ile adı geçen şirket arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "… Sözleşmesi"ne konu edilen işin bu ürünlerin imalatına ilişkin olduğunun Savunma Sanayi Başkanlığından alınacak yazıyla tevsiki kaydıyla, söz konusu sözleşmeye 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup istisnanın ayrıca sahip olduğunuz Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine işlenmesine gerek bulunmamaktadır.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde "Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bir muamele yapılması ve bu muamele sonucunda lehe nakden veya hesaben para alınması gerekir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun ''IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasındaki istisna hükmü damga vergisine ilişkin olup, söz konusu istisna hükmüne göre banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve bu Kararlara istinaden Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmakta olup, şirketinizin mevcut Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında BSMV istisnasından yararlanılabilmesi ancak şirketinizin BSMV'nin konusuna giren işlemlerinin (kredi ve sigorta işlemleri) söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi suretiyle mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, (Mülga) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından kurumunuz adına düzenlenen 28/6/2018 tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında taahhüt kapatılması işlemleri ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından (İhracat Genel Müdürlüğü) görüş istenilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.