Tarih : 16.06.2020
Yayın Dönemi : Eylül 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Sayı: 84695066-125[Kvk/6]-E.30905

Tarih: 16.06.2020

Konu: Çin'den Alınan Malların  … Unvanlı İnternet Sitesi Aracılığı ile Amerika'da Satılması Halinde Vergilendirme

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;
 
- Şirketinizin Çin'den satın aldığı ürünlerin Türkiye'ye hiç getirilmeden transit olarak Amerika'ya sevk edildiği ve  ... internet sitesi üzerinden satışının yapıldığı,

- Söz konusu ürünlerin, … e-ticaret firmasının depolarında ücret karşılığı stoklandığı ve satıldığı anda Amazon firması tarafından faturası kesilerek müşteriye teslim edildiği,

- Ancak, … satış faturasının alınamadığı, sadece satış raporu ve reklam giderlerini gösteren faturaların alınabildiği, Amazon şirketinin satış sonrası kesintileri yaptıktan sonra banka hesabınıza TL olarak ödemeleri gönderdiği

belirtilmiş olup satış hasılatının ne şekilde beyan edileceği ile bu işlemlerin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

a) Belge Düzeni ve Kurum Kazancı Yönünden

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir."

- 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde ise, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra, 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler" başlıklı (B) bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermelerine ilişkin açıklamalar yapılmış olup, söz konusu belgelerin defter kayıtlarında gider olarak gösterilmesi sırasında belgelerde yazılı bedellerin, belgenin düzenlendiği günde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kayıtlarda gösterilmesi gerekmektedir. Ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar.

 

Buna göre, Çin'den alınarak Amerika'daki … şirketi tarafından … isimli e-ticaret sitesi üzerinden satılmak üzere bu ülkeye gönderildiği, adı geçen şirket tarafından depoda ücret karşılığı stoklandığı ve müteakiben satıldığı belirtilen malların satış işlemlerine ilişkin olarak;

 

- Şirketinizce müşteri adına, malların adı geçen şirket tarafından satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, gerçek satış bedeli (adı geçen şirket tarafından yapıldığı belirtilen reklam, aracılık vb. kesintiler dahil) üzerinden fatura düzenlenmesi ve bu satışa ilişkin tutarın kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

- … şirketi tarafından, söz konusu satış işlemine ilişkin olarak yapılan kesintilerin, kurum kazancının tespitinde gider olarak gösterilebilmesi, anılan kesintilerin şirketiniz adına düzenlenecek olan fatura ya da hizmetin alındığı ülke mevzuatına göre düzenlenmiş bulunan muteber bir belge ile tevsik edilmesi kaydıyla mümkündür.

 

b) Ba-Bs Uygulaması

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin;

 

- (1.2.1.) numaralı bölümünde, "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir."

 

- (1.2.2.) numaralı bölümünde, "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir."

 

- "2.1. Dönemi" başlıklı bölümünde, "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir.

 

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir."

 

- (2.2.1.) numaralı bölümünde, "Mükelleflerin söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Bu nedenle şirketiniz tarafından malların satışıyla ilgili düzenlenecek faturanın, düzenlenme tarihi esas alınarak ilgili olduğu dönem Bs bildirim formuna; satış işlemine ilişkin olarak yapılan kesintiler için …. şirketi tarafından düzenlenen faturaların ise Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.