Tarih : 19.06.2020
Yayın Dönemi : Eylül 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[VUK1-21708]-E.437797

Tarih: 19.06.2020

Konu: Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin geçmişe dönük ödenen kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı ve muhasebe kaydı hk.

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin 2001 yılında kurulduğu, şirketiniz sahiplerinin annelerine ait gayrimenkulleri anlaşarak bir bedel karşılığı şirket aktifine aldıkları, 2016 yılında şirketinizin aktifine kayıtlı taşınmaz için miras kaçırıldığına dair dava açıldığı, 2018 yılında mahkemenin davacıyı haklı bulduğu ve mahkeme kararına istinaden tapu müdürlüğünce gayrimenkullerin %50'sinin davacı adına bedelsiz olarak tescil edildiği, daha sonra şirketiniz sahibinin davacı ile anlaşması üzerine davacıya verilen gayrimenkullerin bir bedel karşılığı yeniden şirketinizin aktifine alındığı, ayrıca davacıya söz konusu gayrimenkuller için bugüne kadar alınan kira gelirleri üzerinden de yüksek bir bedel ödendiği belirtilerek, davacıya ödenen geçmişe dönük kira bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı ile söz konusu gayrimenkullerin %50'si için ödenen satın alma bedelinin muhasebe kayıtlarının ne şekilde yapılacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (3) numaralı bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların safi ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendinde ise, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar ve tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmü yer almaktadır.

Ödenen zararların gider yazılabilmesi için; işle ilgili olması, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmesi ve söz konusu zararın; kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğmamış olması gerekmektedir. Mukavelename, ilam veya kanun emri olmaksızın ödenen zararların gider yazılması mümkün değildir.

Bilindiği üzere, tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişine ilişkin açıklamalar, 26.12.1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz ortaklarının annelerine ait iken anlaşarak bir bedel karşılığı şirket aktifine alınan, 2016 yılında miras kaçırıldığına dair açılan dava sonucunda 2018 yılında mahkemece davacı haklı bulunarak mahkeme kararına istinaden %50'si davacı adına bedelsiz olarak tescil edilen ve daha sonra davacı ile anlaşmanız sonucu şirketiniz aktifine yeniden alınan gayrimenkuller için yapılmış olan geçmişe dönük kira ödemelerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (g) bendi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, şirketinizin söz konusu muhasebe kayıtlarına ilişkin işlemlerini, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.