Tarih : 22.07.2020
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-125[10-2020/251]-E.543427
 
Tarih: 22.07.2020
 
Konu: Şirkette kullanılmak üzere kiralanan araçların giderlerinin indirimi.

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin özel hesap dönemi mükellefi olduğu, vergilendirme döneminizin … tarihinde başladığı belirtilerek, … tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere … tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentlerine eklenen gider kısıtlamasına ilişkin mevzuat hükümlerinin şirketiniz tarafından … tarihinden mi yoksa … tarihinden itibaren mi uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin 7194 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında;

"Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; (İhracat, yurt   dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)

...

5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir.)

..."

hükümlerine yer verilmiştir.

7194 sayılı Kanunun "Yürürlük" başlıklı 52 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, bu Kanunun söz konusu gider kısıtlamalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 13 üncü maddesinin, 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve Başkanlığımız intranet kayıtlarının incelenmesinden şirketinize … özel hesap döneminin tayin edilmiş olduğu ve 2010 yılından itibaren söz konusu özel hesap dönemini kullandığınız görülmüştür.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (5) numaralı bentlerine eklenen gider kısıtlamasına ilişkin mevzuat hükümlerinin, 2010 yılından itibaren … özel hesap dönemini kullanan şirketiniz tarafından … özel hesap dönemininden başlamak üzere kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.