Tarih : 17.08.2020
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-125[32/a-2017/20-333]-E.61063
 
Tarih: 17.08.2020
 
Konu: İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeniden değerleme
 
İlgi
 
:
 

 
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin … özel hesap dönemine tabi olduğu, … tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmış bulunan ve yine bu tarih itibariyle yatırımları devam eden yatırım teşvik belgelerinizin bulunduğu belirtilmiş olup, … tarihi itibariyle tamamlama vizesi yapılmış bulunan yatırım teşvik belgeleri kapsamında hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamamış olan yatırıma katkı tutarlarının hangi özel hesap döneminden itibaren yeniden değerlemeye tabi tutulacağı, devreden yatırıma katkı tutarları için geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu yeniden değerleme işlemlerinde hangi yeniden değerleme oranının uygulanacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına;

"Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır."

hükmü eklenmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme" başlıklı bölümünde;

"6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 66 ncı maddesiyle Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır." hükmü eklenmiştir.

Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 2009/15999 ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde … tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmış olan yatırım teşvik belgeli yatırımlarınız dolayısıyla hesaplanan ancak yatırımın tamamlandığı hesap dönemine kadar (bu dönem dahil) kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ve sonraki döneme devreden yatırıma katkı tutarlarının endekslenmesinde, söz konusu yatırımın tamamlandığı özel hesap dönemini takip eden özel hesap dönemi için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenecek yeniden değerleme oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, endeksleme uygulamasına ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği … tarihi itibariyle tamamlama vizesi yapılmış bulunan yatırım teşvik belgeleri kapsamında hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamamış olan yatırıma katkı tutarlarının … özel hesap dönemini kullanan şirketinizce … özel hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, teşvik belgeli bahse konu yatırımlardan elde edilen kazancınıza indirimli kurumlar vergisi uygulandıktan sonra kalan ve izleyen dönemlere devreden yatırıma katkı tutarının … tarihinde başlayan özel hesap döneminden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması gerekmektedir. Yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılması uygulamasına ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği … tarihinden önce sona ermiş olan özel hesap dönemlerinde tamamlanmış olan yatırımlarınıza, … tarihinin içinde bulunduğu özel hesap dönemlerinde bu artırımın yapılamayacağı tabiidir.

Öte yandan, tamamlanmış yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamamış olan yatırıma katkı tutarlarının, … geçici vergi döneminden itibaren ilgili geçici vergilendirme dönemleri (…) itibarıyla hesaplanacak yeniden değerleme oranında endekslenerek dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, … özel hesap dönemi kullanmanız nedeniyle örneğin, I. geçici vergilendirme döneminiz (…) için yapılacak yatırıma katkı tutarının endekslenmesi işleminde, bu döneme ilişkin kullanılacak yeniden değerleme oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Bilindiği üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) TÜİK tarafından aylık dönemler itibarıyla her ay açıklanmaktadır… tarihinde başlayan özel hesap döneminizdeki I. geçici vergilendirme dönemi için; … aylarının Yİ-ÜFE toplamı, bu aylardan önceki üç ayın yani, …. aylarının Yİ-ÜFE toplamına oranlanacaktır. Bu orandan da 1(bir) tam sayı çıkarılacaktır. Sonuç olarak bulunan bu oran, I. geçici vergilendirme döneminiz (…) için devreden yatırıma katkı tutarınızın endekslenmesinde kullanacağınız yeniden değerleme oranı olacaktır.

Örneğin; I. geçici vergilendirme dönemi için hesaplama yöntemi şu şekilde olacaktır:

Mayıs/2019 + Nisan/2019 + Mart/2019

----------------------------------------------------- -1

Şubat/2019 + Ocak/2019 + Aralık/2018

 

456,74 + 444,85 + 431,98      

----------------------------------------------------- -1 =   0,0475

425,26 + 424,86 + 422,94

Yani bu dönem için kullanılacak yeniden değerleme oranı (endeksleme oranı) %4,75 olacaktır.

Aynı özel hesap döneminin ikinci geçici vergilendirme dönemi için ise … 2019 aylarının Yİ-ÜFE toplamı, bu aylardan önceki altı ayın Yİ-ÜFE toplamına oranlanmak suretiyle tespit edilecektir. Yine aynı şekilde, özel hesap döneminin üçüncü geçici vergilendirme dönemi için … 2019 aylarının Yİ-ÜFE toplamı, bu aylardan önceki dokuz ayın Yİ-ÜFE toplamına oranlanmak suretiyle; dördüncü geçici vergilendirme dönemi için … ve … 2019 aylarının Yİ-ÜFE toplamı, bu aylardan önceki on iki ayın Yİ-ÜFE toplamına oranlanmak suretiyle tespit edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.