Tarih : 14.08.2020
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-120[40-2018/1437]-E.595956
 
Tarih: 14.08.2020
 
Konu: Şirket merkezinin tek ortağın ikamet adresi olarak gösterilmesi durumunda elektrik, su, doğalgaz giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgi:
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sağlık hizmeti sunan şirketinizin tek ortaklı olarak faaliyette bulunduğu, sağlık hizmetini tek ortak olan (doktor) …'un yerine getirdiği ve şirket merkezinin İbrahim ERTUĞRUL'un ikamet adresi olduğu belirtilerek, şirket ortağı adına düzenlenen elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon ve apartman aidat ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 156 ncı maddesinde işyeri: "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." şeklinde açıklanmıştır

Öte yandan özelge talep formu ekinde yer alan, şirketiniz ile … A.Ş. arasında yapılan hakediş usulü sağlık hizmeti sözleşmesinde, söz konusu sağlık hizmetinin şirketinizin tek ortağı Doktor … tarafından … A.Ş.'ye ait …Hastanesinde hastanenin sunmuş olduğu imkanlarla yerine getirileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin merkezi olarak tek ortak …'un ikamet adresi tescil edilmiş olsa da sağlık hizmeti … Hastanesinde sunulduğundan ve şirket merkezinde (ikamet adresinde) kurum kazancının oluşmasına katkı sağlayacak faaliyette bulunulmadığından, söz konusu konuta ait olarak düzenlenen elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon ve apartman aidat ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Öte yandan, söz konusu konuta ait elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon ve apartman aidat ödemelerinin şirketiniz tarafından yapılması halinde bu tutarlar dağıtılmış kar payı olarak dikkate alınacak olup bu kar paylarına ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekeceği tabiidir.

II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri,

30/d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinizin merkezi olarak tek ortak …'un ikamet adresi tescil edilmiş olsa da, sağlık hizmetinin … Hastanesinde sunulması, şirket merkezinde (İkamet adresinde) kurum kazancının oluşmasına katkı sağlayacak faaliyet olmaması, şirket ortağı adına düzenlenen elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon ve apartman aidat ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaması nedenleriyle 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesine göre bu harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir

Bilgi edinilmesini rica ederim.