Tarih : 30.01.2020
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-180[28]-E.3374

Tarih: 30.01.2020

Konu: Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin faiz ödemelerinde BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

……………..

İlgi: ……….tarihli özelge talep formunuz.
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; müşterileriniz tarafından 2017/4 sayılı İhracat Tebliği uyarınca kullandırılan belgesiz ihracat kredilerinin bazılarında ilgili krediye ilişkin faiz ödemesinin kredinin vadesinde tek seferde yapılabildiği, bu kredilerin vadesinin ise ihracat taahhüt sürelerinden daha uzun olabildiği, ihracat taahhüdünün, 2017/4 sayılı Tebliğ'in 14 ve 17 nci maddelerinde belirtilen süre ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleşmesi halinde, müşteriler tarafından kredinin taahhüt süresi sonrasına denk gelen vadesinde ödenen faizler için, Tebliğ'in 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca ihracat taahhüdünün gerçekleşmesi gereken süreye isabet eden faizin kıstelyevm esasında tespit edilerek banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karara istinaden çıkarılan 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin:

             - "Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank'ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca Türk Eximbank'a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesinin, (b) bendinde ise; ihracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktöring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların ve kambiyo işlemlerinin BSMV'den müstesna olduğu,

            - "Vergi, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresinin 24 (yirmi dört) ay olduğu, ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50'sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresinin ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılacağı, gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50'sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresinin ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılacağı,

            - "Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında; belgesiz ihracat kredilerinin kredi vadesinin 14 üncü ve 17 nci maddelerde belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılacağı, bu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden vergi, resim ve harçlara istisna uygulanmayacağı, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; kredi vadesinin, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından uzatılabileceği, vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin birinci fıkrada belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde ise, bu süreler içinde yapılan işlemlerin istisnadan yararlandırılacağı ve gerçekleştirilen ihracat taahhüdüne sayılacağı,

            açıklamalarına yer verilmiştir

            Buna göre, ilgili mevzuat çerçevesinde bankanızca kullandırılan belgesiz ihracat kredileri dolayısıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi içerisinde lehe alınan paralar BSMV'den istisna olup, söz konusu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden tutarlara BSMV istisnası uygulanması mümkün değildir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.