Tarih : 28.10.2019
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-180[28]-E.24106                                                                                                                                                      

Tarih: 28.10.2019

Konu: Bankaya ait üye iş yeri pos cihazları üzerinden diğer banka kartları ile yapılan harcamalardan elde edilen komisyon gelirlerinde BSMV matrahı

İlgi  : … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, bankanızın üye iş yerlerinde bulunan POS cihazları ile müşterilere ortak hizmet verildiği, bu POS cihazları üzerinden diğer banka kartları ile yapılan harcamalardan elde edilen üye iş yeri komisyonunun bir kısımının Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) belirlediği oranlarda ve yine BKM aracılığı ile diğer bankalara aktarıldığı belirtilerek, bu işlemlerde paylaşılan komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) matrahının hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesine göre banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabiidir.

Mezkur Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; matrahı belirleyen 31 inci maddesinde ise BSMV matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olduğu ve vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, bankaların Finansal Kiralama Kanuna göre yaptığı işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış olduğu bütün muameleler sonucu nakden veya hesaben lehe aldıkları paraların üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre, bankanıza ait POS cihazlarının başka banka kartlarıyla kullanılması işlemine ilişkin hesaplanıp kart bankasına aktarılan komisyon tutarının, işlem anında ortaya çıkması ve tutarının işlem anı itibarıyla net bir şekilde hesaplanabilmesi kaydıyla, bankanızın üye iş yerlerinde bulunan POS cihazları üzerinden diğer banka kartları ile yapılan harcamalardan elde edilen komisyon tutarlarından, BKM'nin belirlediği oranlarda ve yine BKM aracılığı ile işlem bazlı kart bankasına aktarılan komisyon tutarları düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, kendisine komisyon aktarılan bankanın, aktarılan komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplaması gerektiği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.