Tarih : 15.10.2020
Yayın Dönemi : Ekim 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı: 62030549-120[32-2020/636]-E.765596

Tarih: 15.10.2020

Konu: Kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanmayacağı hk.

İlgi: 15/06/2020 tarihli ve 1692298 sayılı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, çalıştığınız kurumun Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı ve maaşınızın bir kısmının işvereninizce bir kısmının ise devlet tarafından ödendiği, bu dönemde tarafınıza ödenen asgari geçim indirimi tutarının azaldığı belirtilerek, bu hususta Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir denilmiş olup, aynı kanunun 62 nci maddesinde ise işverenin tanımı yapılmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 32 nci maddesinde, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indiriminin  uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede, asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5 olduğu hükme bağlanmıştır.

Asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup söz konusu Tebliğin 5 inci bölümünde, ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarının elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğu açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; asgari geçim indirimi çalışanlara nakden ödenen bir tutar olmayıp, ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle yapılan bir ödemedir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen kısa çalışma ödeneği gelir vergisinden istisna olduğundan, bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanması söz konusu değildir.

Bu bağlamda; sadece işvereniniz tarafından ödenen ve üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılan ücret ödemesi dolayısıyla asgari geçim indiriminden yararlanmanız mümkün bulunmakta olup, tarafınıza ödenecek asgari geçim indirimi tutarı da ödenen ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.