Tarih : 24.09.2020
Yayın Dönemi : Aralık 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 76464994-130[KDV-2017-86] - 146718

Tarih: 24.09.2020

Konu: Yurtdışındaki hastalara verilen ambulans ve hasta taşıma işlemlerinde KDV

İlgi: 16.01.2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın, yurt dışından Türkiye'ye özel sağlık veya seyahat sigortası yaptırarak  tatil veya seyahat amacıyla gelen kişilerin Türkiye'de bulunurken yaşamış oldukları sağlık sorunlarında, hastaların yurt içinden organize edilerek, hastanın bulunduğu yerden veya hastanede bulunması durumunda hastaneden kiralık ambulans (hava, kara, deniz) ile havalimanına götürülmesi, buradan da yurt dışındaki hastaneye gönderilmesi sürecinin organize ve takip edilmesi, yurt dışına hasta nakli ve nakilde eşlik edilmesi, ambulans ile yurt içi veya yurt dışı hastanelere hasta nakli, yurt içinde vefat eden kişilerin cenazelerinin yurt dışına gönderilmesi gibi hizmetleri verdiği, bu hizmetler karşılığında yurt dışındaki sigorta şirketleri adına fatura düzenlenerek hizmet bedelinin Türkiye'ye döviz olarak getirildiği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

   3065 sayılı KDV Kanununun;

   - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

   - 6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

   - 11/1-a maddesinde yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

   - 12/2 nci maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

   -14/1 maddesinde ise transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğ

   hüküm altına alınmıştır.

   Konuya ilişkin olarak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin  "Hizmet İhracı" başlıklı (II/A-2.) bölümü ile "Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna" başlıklı (II-C-1.) bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

   Diğer taraftan özelge talep formu ekinde yer alan sözleşmelerin incelenmesinden, Türkiye'de yerleşik olan ve özel sağlık hizmetleri ile hastaların ve cenazelerin yurt dışına götürülmesi organizasyonu hizmeti veren Şirketinizin, Türkiye'ye gelen turistlerin hastalanması durumunda; tedavinin seyrinin belirlenmesi, doktorlar ile görüşülmesi, işverenin tıbbi konularda aydınlatılması, maliyet kontrolü yapılması, yapılan tedavi masraflarının uygun olup olmadığının tespiti, masraflarda indirim talep edilmesi, hastanın yurt dışına gönderilmesi ve benzeri şekillerde bir organizasyon hizmetiyle birlikte yurt dışındaki sigorta firmalarına ayrıca bir danışmanlık hizmeti de verdiği anlaşılmıştır.

   Buna göre, Şirketinizin yurt dışından gelen hastaların takibine yönelik (hastanın taşınması, nakli, hastaya refakat edilmesi, hastanın yurt dışına gönderilmesi vb.) vermiş olduğu organizasyon/danışmanlık hizmetinin uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkiye'de yararlanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında da bulunmayan söz konusu hizmetin KDV Kanununun 1/1 inci maddesi gereğince KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.