Tarih : 12.08.2020
Yayın Dönemi : Aralık 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 21152195-130[11-2019/2234]-E.227088

Tarih: 12.08.2020

Konu: Yurt dışında mukim firmadan alınan reklam ve pazarlama hizmetinin vergilendirilmesi ve tevkifat uygulaması

İlgi: 10/09/2019 tarihli özelge talep formu 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce yurt içi ve yurt dışı müşterilere yönelik olarak web sitesi hazırlandığı, söz konusu web sitelerinin yurt dışı mukimi bir firma tarafından yurt dışında reklamının ve pazarlamasının yapıldığı, bu hizmet karşılığında düzenlenen faturalarda reklam verilen ilgili ülke detayı ile birlikte ücretlendirme yapılarak web sitelerinin satışı üzerinden Şirketinizden komisyon adı altında bir ödeme alındığı belirtilerek, söz konusu hizmetler nedeniyle katma değer vergisi (KDV) hesaplanarak 2 no.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

   3065 sayılı KDV Kanununun;

   -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

   -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği

   hüküm altına alınmıştır.

   Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "Yurtdışındaki İşlemler" başlıklı (1.1.1.) bölümünde, "KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verilmiştir.

   Buna göre, yurt dışında mukim bir firma tarafından Şirketinizce yapılan web sitelerinin yurt dışında reklamının ve pazarlamasının yapılmasına yönelik olarak verilen hizmetler, yurt dışında ifa edilmesi ve yurt dışında yararlanılması şartıyla KDV'nin konusuna girmemektedir.

   Bu itibarla, söz konusu hizmetler karşılığında yurt dışında mukim firmaya yapacağınız ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

   Ancak, yurt dışındaki firmanın Şirketinizce yapılan web sitelerinin yurt içinde de reklamının ve/veya pazarlamasının yapılmasına yönelik olarak hizmet vermesi halinde, bu hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan etmeniz gerekeceği tabiidir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.