Tarih : 02.11.2020
Yayın Dönemi : Mart 2021

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları, Usul Ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı: 95462982-105[VUK.ÖZLG-20-42]-165721

Tarih: 02.11.2020

Konu: Covid-19 nedeniyle tatil edilen okullar da belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ve dilekçenizde, Covid-19 salgını nedeniyle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 30.04.2020 tarihine kadar tatil edilmesi nedeniyle özel okul olarak hizmet vermediğiniz (bu süre zarfında uzaktan eğitim verildiği ifade edilmiştir) Nisan ayı (Bakanlığın süreyi uzatması durumunda Mayıs ve Haziran ayları dahil) için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile telafi eğitimi verilmesi durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.",

- 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." ,

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.",

- 232 nci maddesinde, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. -Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı (1.1.2020'den itibaren 1.400, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (1.1.2020'den itibaren 1.400, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, hizmet ifalarında faturanın, esas itibarıyla, hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, kısım kısım hizmet yapılması mutad olan veya bu hususta mutabık kalınan hallerde, her bir kısım hizmetin yapılmasından itibaren azami yedi gün içerisinde her bir kısım hizmete ilişkin faturanın düzenlenmesi icap etmektedir.

Bu itibarla, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden eğitim hizmetinde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan KDV vergilendirme dönemleri itibarıyla, dönem sonundan itibaren azami yedi gün içinde hizmeti alan öğrenciler adına fatura düzenlenmesi icap etmektedir.

Buna göre somut durumda, söz konusu hizmetin uzaktan veya telafi eğitimi olarak ifa edilmesi, hizmetin ifa edildiği dönem sonundan itibaren yedi gün içinde hizmeti alan öğrenciler adına fatura düzenleme yükümlülüğünüzü etkilememektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.