Tarih : 19.11.2020
Yayın Dönemi : Mart 2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[VUK1-24197]-860986

Tarih:19.11.2020

Konu: Elektrikli scooter için uygulanacak amortisman oranı veya gider olarak yazılıp yazılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın mobil cep telefonları ve bilgisayar yazılımına bağlı olarak şehir içinde kısa mesafeli kullanım amaçlı elektrikli araçları (elektrikli scooter) kişilerin kullanımına verme faaliyeti ile iştigal ettiği, bu araçların, gövde, elektrikli motor, kilit, kilit kablosu ve uzaktan bağlantı kartı ve takip yazılımını içerdiği, ayrıca yazılımlarının 3-4 ayda bir güncellenmesi gerektiği, söz konusu araçların çok yoğun bir şekilde kullanılmaları nedeniyle çok hızlı bir şekilde yıprandığından 12 aydan kısa bir sürede genellikle 10 ay içerisinde kullanılamaz hale geldikleri belirtilerek, mezkur araçların alış bedellerinin direkt gider yazılamayan demirbaş sınırının üzerinde olması ve faydalı ömür sürelerinin amortisman listesinde yer almaması nedeniyle faydalı ömrünün ne olacağı veya gider olarak kayıtlara alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği; değeri (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'den itibaren) 1.400 TL. yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020'dan itibaren) 1.400 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

- 320 nci maddesinde, amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başladığı, her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği, amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı

hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

Söz konusu listedeki herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlığımızca belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabilecektir.

Konu hakkında görüşüne başvurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, kullanılan araca göre değişmekle birlikte bahse konu araçların ticari kullanım için günümüzde kullanılamaz hale gelme süresinin ortalama 6-10 ay arasında değiştiğinin anlaşıldığı, bu itibarla, "elektrikli scooter" araçlarının faydalı ömürlerinin hali hazırda 1 yıldan az olmakla birlikte geliştirme çalışmalarının devam ettiği ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu araçların faydalı ömürlerinin 1 yılın üzerine çıkabileceği yönünde görüş/değerlendirme bildirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvuru tarihi itibariyle faydalı ömrü 6-10 ay arasında olan "elektrikli scooter" isimli iktisadi kıymetin faydalı ömrünün hali hazırda 1 yıldan az olduğu anlaşıldığından bu iktisadi kıymetler için yapılan harcamaların doğrudan gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, hali hazırda faydalı ömürleri 1 yıldan az olmakla birlikte geliştirme çalışmalarının devam ettiği dikkate alındığında söz konusu "elektrikli scooter" araçlarının faydalı ömürlerinin 1 yıldan fazla olacak şekilde geliştirilmesi durumunda, anılan iktisadi kıymetin faydalı ömür ve amortisman oranının belirlenmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.