Tarih : 13.08.2020
Yayın Dönemi : Ağustos 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 49327596-180[BSMV.2019.2]-E.125038

Tarih: 13.08.2020

Konu: Arbitraj işlemi neticesinde elde edilen gelirin BSMV'den istisna olup olmadığı.   

…

İlgi: … tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep başvurunuzda, döviz bürolarında yapılan arbitraj işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

 

            Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

 

            90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar..." hükmü yer almaktadır.

 

            Mezkûr Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, "Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder..." hükmü; matraha ilişkin 31 inci maddesinde, "…Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur..." hükmü; nispete ilişkin, 7194 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişik, 33 üncü maddesinde ise " …Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir. Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir " hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan yetkiye istinaden çıkarılan ve 24/5/2020 tarihinde yürürlüğe giren 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılarak BSMV oranı kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden % 1 (yüzde bir) olarak tespit edilmiştir.

 

            Öte yandan, BSMV uygulamasına ilişkin arbitraj tanımlaması 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde yapılmış olup, bir işlemin arbitraj olarak değerlendirilebilmesi için anılan Tebliğde belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. Mezkûr Tebliğin (D/3-a) bölümünde yer alan örneğe ilişkin açıklamada da döviz ile döviz değişimine dayalı swap işleminin arbitraj istisnası kapsamına girmediği açıkça belirtilmiştir. Buna göre, sadece dövizin döviz ile değişimine dayanan işlemlerin mer'i mevzuata göre arbitraj işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından söz konusu işlemlerin kambiyo işlemi kapsamında BSMV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Ancak, mevcut mevzuatta yer alan tanıma uygun şekilde arbitraj amacıyla yapılan dövizin döviz ile değiştirilmesine ilişkin işlemlerin, arbitrajın tamamlanması kaydıyla, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi kapsamında BSMV'den istisna tutulması mümkündür.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.